วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : ภาณุพงศ์
นามสกุล : มุ่นพลาย
เกิด : 6 มิถุนายน 2528
นับถือศาสนา : พุทธ
ที่อยู่ : 149/1 หมู่1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
ส่วนสูง : 170
น้ำหนัก : 60
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธรุกิจบัณฑิต
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คติ : ชีวิตก็เหมือนสายน้ำ ไม่มีวันไหลย้อนกลับ


วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
1. รู้ความหมายของคำว่าเทคโนโลยี
2. รู้ความหมายของนวัตกรรม
3. รู้แนวทางการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1. รู้สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
2. รู้เทคนิคการอ่านจับใจตวาม
3. รู้ความหมายของบทร้อยแก้วร้อยกรอง
4. รู้ถึงคำสะกดภาษาไทยได้ถูกต้อง
5. รู้ถึงการย่อบทความ

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. รู้ภาษาอังกฤษของศัพท์ใหม่ ๆ
2. รู้การแต่งประโยค
3. สื่อสารได้ถูกต้อง